Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Główny obszar zainteresowań badawczych związany jest z zachowaniami konsumentów na rynku żywności; ich uwarunkowaniami oraz tendencjami  rozwoju rynku żywności w kontekście zdrowia publicznego i zrównoważonego rozwoju; w tym obszarze zrealizowałam wiele badań finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych (m.in. w programach ramowych UE: 2003-2005 koordynator ze strony Polski w projekcie V RP UE Further Development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emphasis on EU Enlargement,  koordynator ze strony polski w projekcie V RP UE  European Information System for Organic Market; 2006-2010 koordynator ze strony polskiej w temacie realizowanym w VII ramowym programie UE nt. Traditional United Europe Food TRUEFOOD). Kierownik zadania pn. Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych”, Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DPI/96 z dnia 07.03.2022 r.,. Animator w projekcie „Sektorowa Rada ds. kompetencji-sektor żywności wysokiej jakości” współrealizowanym z Polską Federacją Producentów Żywności-Związek Pracodawców, której celem było m.in. zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze, a w tym opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji.

Autor lub współautor kilkuset artykułów w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz 15 monografii.

Skip to content